Privatumo politika

7.0 versija, 2023 m. kovo mėn.

„Essity AB“ ir jos filialai bei susijusios įmonės (toliau – „Essity“ arba mes) ypač rimtai vertina jūsų duomenų privatumą. Šioje Privatumo politikoje apibūdinama, kaip „Essity“ renka, naudoja, atskleidžia ir tvarko informaciją, kurią suteikiate mums naudodamiesi mūsų interneto svetainėmis.

1. Asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslai

Metaduomenys
Jūs galite naudotis mūsų interneto svetaine arba mobiliąja programėle nepateikdami jokių savo asmens duomenų. Tokiu atveju „Essity“ rinks tik toliau nurodytus metaduomenis, kurie gaunami jums naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle:

interneto svetainė, iš kurios persiunčiami duomenys, prisijungimo data ir laikas, perduotų duomenų kiekis, perdavimo būsena, interneto naršyklės tipas, IP adresas, operacinė sistema ir sąsaja, kalba ir naršyklės programinės įrangos versija.

Jūsų IP adresas bus naudojamas tam, kad galėtumėte prisijungti prie mūsų interneto svetainės arba mobiliosios programėlės. Kai šiam tikslui IP adresas bus nebereikalingas, jūsų IP adresą sutrumpinsime panaikindami paskutinius aštuonis jo skaičius. Metaduomenys, įskaitant sutrumpintą IP adresą, bus naudojami siekiant padidinti per mūsų interneto svetainę arba mobiliąją programėlę teikiamų paslaugų kokybę. Tam mums reikės analizuoti naudotojų naudojimo įpročius.

Paskyra
Jei mūsų interneto svetainėje arba mobiliojoje programėlėje kuriate paskyrą, galime paprašyti jūsų nurodyti savo asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, pasirinktą slaptažodį, telefono numerį, informaciją apie banko sąskaitą, informaciją apie kredito kortelę, sąskaitos ir produktų pristatymo adresą, taip pat kokie konkretūs produktai arba paslaugos jus domina (savanoriškai), pageidavimą gauti el. laiškus rinkodaros tikslais (savanoriškai). „Essity“ šiuos duomenis tvarko, kad galėtų teikti jums paslaugas ir rinkodaros informaciją tokia apimtimi, kokia leidžiama pagal taikomus teisės aktus, išanalizuoti jūsų pomėgius ir šią informaciją panaudoti rinkodaros tikslais.

Produktų užsakymai
Jums užsisakius produktą mūsų interneto svetainėje arba mobiliojoje programėlėje, „Essity“ renka ir tvarko tokius jūsų asmens duomenis: jūsų paskyros duomenis, duomenis apie produkto tipą ir kiekį, pirkimo kainą, užsakymo datą, užsakymo būseną, produkto grąžinimą, klientų pageidavimus. Šiuos asmens duomenis „Essity“ tvarko siekdama laikytis sutartinių santykių ir įvykdyti užsakymą, suteikti klientų aptarnavimo paslaugas, laikytis teisinių įsipareigojimų, užginčyti, pateikti ir vykdyti teisinius reikalavimus ir konkretaus kliento poreikiams pritaikytos rinkodaros tikslais.

Žaidimai
Jums dalyvaujant žaidime, „Essity“ renka ir tvarko tokius jūsų asmens duomenis: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, įrašo data, laimėtojo išrinkimas, prizas, atsakymas į viktorinos klausimą. Šiuos asmens duomenis „Essity“ tvarko siekdama organizuoti žaidimą, informuoti laimėtojus, pristatyti laimėtojui prizą, organizuoti renginį ir įgyvendinti rinkodaros tikslus.

Sveikatos duomenys
Jei užsisakote tam tikrų produktų, „Essity“ gali rinkti ir tvarkyti informaciją apie sveikatos būklę, apie kurią prielaidos daromos pagal produkto užsakymą. Sveikatos duomenys yra neskelbtini duomenys, todėl „Essity“ imasi visų būtinų priemonių, kad apsaugotų tokius neskelbtinus duomenis, kaip reikalaujama pagal teisės aktus. Esant sutikimui, „Essity“ renka ir tvarko sveikatos duomenis tik sutartinių santykių ir produkto užsakymo vykdymo, klientų aptarnavimo paslaugų teikimo, teisinių įsipareigojimų laikymosi, teisinių reikalavimų gynimo, nustatymo ir vykdymo, taip pat pritaikytos rinkodaros tikslais.

2. Trečiosios šalys

Duomenų perdavimas paslaugų teikėjams
„Essity“ gali pasitelkti išorės paslaugų teikėjus, kurie veiktų kaip „Essity“ duomenų tvarkytojai, ir teiktų tam tikras paslaugas „Essity“, pvz., interneto svetainės, rinkodaros arba IT pagalbos paslaugas. Teikdami šias paslaugas išorės paslaugų teikėjai gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų ir (arba) juos tvarkyti.

Mes reikalaujame šių išorės paslaugų teikėjų įsidiegti ir taikyti tokias apsaugos priemones, kad būtų užtikrintas jūsų asmens duomenų privatumas ir saugumas.

Kiti gavėjai
Laikydamasi taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, „Essity“ gali perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybinėms institucijoms, teisininkams, išorės konsultantams arba verslo partneriams. Įmonių susijungimo ar įsigijimo atveju asmens duomenys gali būti perleidžiami tretiesiems asmenims, dalyvaujantiems įmonių susijungimo arba įsigijimo procese.

Tarptautinis asmens duomenų perdavimas
Jūsų asmens duomenys, kuriuos apie jus renkame arba gauname iš jūsų, gali būti perduodami tvarkyti gavėjams, be kita ko, tos pačios įmonių grupės atstovams, kurie yra užsienyje, įskaitant esančius Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE) arba už jos ribų. Duomenys gali būti perduodami į šalis, kuriose yra suteikiama tinkama, kaip tai suprantama pagal Europos duomenų apsaugos teisės aktus ir taikytinus vietinius teisės aktus, duomenų apsauga. „Essity“ imsis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad duomenys, kurie yra perduodami už EEE arba kitų pradinių teritorijų ribų, būtų tinkamai saugomi taip, kaip reikalaujama duomenų apsaugos teisės aktuose. Tais atvejais, kai duomenys yra perduodami į šalis, kuriose nesuteikiama tinkamo lygio duomenų apsauga, perdavimui taikome atitinkamus saugiklius, tokius kaip standartinės duomenų apsaugos sąlygos, priimtos Europos Komisijos ar priežiūros institucijos, patvirtintas elgesio kodeksas kartu su gavėjui privalomais ir vykdytinais įsipareigojimais, kiti vietinių teisės aktų perkėlimo mechanizmai, pavyzdžiui, specialios sutarčių sąlygos ir privalomos įmonių taisyklės arba patvirtinti sertifikavimo mechanizmai kartu su gavėjui privalomais ir vykdytinais įsipareigojimais. Šių atitinkamų apsaugos priemonių sąrašo kopiją galite gauti susisiekę su mumis, kaip nurodyta 9 skyriuje („Kontaktai“).

3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis remdamiesi šiais teisiniais pagrindais, kai tai taikytina pagal vietinius teisės aktus:

 • jūs davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • tvarkyti duomenis yra būtina, kad būtų įvykdyta sutartis, pagal kurią jūs esate viena iš šalių, arba jūsų prašymu prieš sudarant sutartį būtų imamasi kokių nors priemonių;
 • tvarkyti duomenis yra būtina, kad galėtume įvykdyti savo teisinę prievolę;
 • tvarkyti duomenis yra būtina, kad galėtume apginti jūsų arba kito fizinio asmens gyvybinius interesus;
 • tvarkyti duomenis yra būtina, kad įvykdytume užduotį, siejamą su viešuoju interesu, arba įgyvendintume mums suteiktus oficialius įgaliojimus;
 • tvarkyti duomenis yra būtina, kad galėtume siekti teisėtų savo ar trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai už tokius interesus yra viršesni jūsų pagrindinių teisių ir laisvių interesai, kurie turi būti apsaugoti, ypač jeigu esate vaikas;
 • pagal kitus taikytinus teisinius pagrindus tvarkyti duomenis, ypač valstybės narės priimtų teisės aktų nuostatas.
 

Mes galime tvarkyti jūsų neskelbtinus asmens duomenis remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • davėte sutikimą tvarkyti jūsų neskelbtinus asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • tvarkyti duomenis yra būtina, kad galėtume vykdyti prievoles ir įgyvendinti tam tikras „Essity“ arba duomenų subjekto teises darbo, socialinio draudimo ir socialinės apsaugos teisės srityse;
 • duomenų tvarkymas yra susijęs su asmens duomenimis, kuriuos duomenų subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai;
 • tvarkyti duomenis yra būtina siekiant pateikti, vykdyti ir užginčyti teisinius reikalavimus arba tais atvejais, kai teismai atlieka savo teismines užduotis;
 • tvarkyti duomenis reikia siekiant laikytis teisinių prievolių.

Teikti jūsų asmens duomenis reikalaujama pagal įstatymų arba sutarčių nuostatas arba tai yra būtina tam, kad galėtumėte sudaryti su mumis sutartį arba gauti pageidaujamas mūsų paslaugas ar produktus, arba asmens duomenys yra pateikiami savanoriškai.

Nepateikę savo asmens duomenų galite patirti nepatogumų, pvz., negalėsite gauti tam tikrų produktų arba paslaugų. Visgi, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, dėl to, kad nepateiksite savo asmens duomenų, jums negresia jokios teisinės pasekmės.

4. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jas ginti?

Jeigu davėte sutikimą dėl tam tikro jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, galite bet kuriuo metu ateityje savo sutikimą atšaukti. Be to, galite paprieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, nepatirdami jokių išlaidų, išskyrus duomenų perdavimo išlaidas, apskaičiuojamas pagal bendruosius tarifus.

Pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus jūs turite teisę i) reikalauti leisti susipažinti su jūsų asmens duomenimis, ii) reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų patikslinti, iii) reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų panaikinti, iv) reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, v) reikalauti duomenų perkėlimo ir vii) paprieštarauti automatiniam sprendimų priėmimui (įskaitant profiliavimą).

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susiekite su mumis, kaip nurodyta 9 skyriuje („Kontaktai“).

Jeigu turite skundų, turite teisę pateikti juos kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

5. Slapukai ir kitos sekimo technologijos

Šioje interneto svetainėje arba mobiliojoje programėlėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus rasite mūsų skiltyje Slapukų naudojimas.

6. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol tai bus būtina norint teikti jums pageidaujamas paslaugas ir tiekti produktus. Kai mūsų santykiai su jumis pasibaigs, mes arba panaikinsime jūsų asmens duomenis, arba juos anonimizuosime, išskyrus atvejus, kai įstatymuose yra nustatyti reikalavimai išsaugoti duomenis (pvz., mokesčių tikslais). Galime ilgą laiką saugoti jūsų kontaktinius duomenis ir informaciją apie tai, kokios paslaugos ir kokie produktai jums yra aktualūs, jeigu „Essity“ leidžiama siųsti jums rinkodaros informaciją. Be to, pagal taikomus teisės aktus iš mūsų gali būti reikalaujama saugoti tam tikrus jūsų asmens duomenis 10 metų po atitinkamų mokestinių metų pabaigos. Jūsų asmens duomenis taip pat galime saugoti pasibaigus sutartiniams santykiams, jeigu jie būtini tam, kad būtų laikomasi kitų galiojančių įstatymų, arba juos būtina žinoti tam, kad galėtume pateikti, įvykdyti arba atmesti teisinį reikalavimą. Pasibaigus sutartiniams santykiams, mes kaip įmanoma labiau apribosime jūsų asmens duomenų tvarkymą minėtais ribotais tikslais.

7. Papildoma informacija vartotojams Jungtinėse Amerikos Valstijose

Lankytojams, naudotojams ir kitiems asmenims, gyvenantiems Kalifornijos, Virdžinijos, Konektikuto, Kolorado ir Jutos valstijose (toliau – papildomos valstijos), taip pat taikoma mūsų Papildomų valstijų privatumo politika, kurią galima rasti čia.

8. Mūsų privatumo politikos atnaujinimai

Mums gali prireikti atnaujinti savo Privatumo politiką. Naujausią Privatumo politikos versiją visada rasite mūsų interneto svetainėje.

9. Kontaktai

Jei norite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis arba turite kitų klausimų, susijusių su šia Privatumo politika, pateikite užklausą el. paštu:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stokholmas, Švedija