Privatumo politika

(Toliau – „Essity“ arba Mes) ypač rimtai vertina duomenų privatumą. Šioje Privatumo politikoje apibūdinama, kaip „Essity“, vykdydama valdytojo funkciją, apibrėžtą Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) ir E.privatumo reglamente (toliau – E.Privatumo reglamentas), renka ir tvarko asmens duomenis ir kitą naudotojų informaciją.

1. Asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslai

Metaduomenys
Jūs galite naudotis mūsų interneto svetaine arba mobiliąja programa nepateikdami jokių savo asmens duomenų. Tokiu atveju „Essity“ rinks tik toliau nurodytus metaduomenis, kurie gaunami jums naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programa:

Interneto svetainė, iš kurios persiunčiami duomenys, prisijungimo data ir laikas, perduotų duomenų kiekis, perdavimo būsena, interneto naršyklės tipas, IP adresas, operacinė sistema ir sąsaja, kalba ir naršyklės programinės įrangos versija.

Jūsų IP adresas bus naudojamas tam, kad galėtumėte prisijungti prie mūsų interneto svetainės arba mobiliosios programos. Kai šiam tikslui IP adresas bus nebereikalingas, jūsų IP adresą sutrumpinsime panaikindami paskutinį jo oktetą. Metaduomenys, įskaitant ir sutrumpintą IP adresą, bus naudojami siekiant padidinti mūsų interneto svetainės arba mobiliosios programos teikiamų paslaugų kokybę analizuojant mūsų naudotojų naudojimo įpročius.

Paskyra
Jei mūsų interneto svetainėje arba mobiliojoje programoje susikuriate paskyrą, jūsų gali paprašyti nurodyti savo asmens duomenis, pvz.: vardą ir pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, pasirinktą slaptažodį, telefono numerį, informaciją apie banko sąskaitą, informaciją apie kredito kortelę, adresą, skirtą sąskaitos išrašymui ir produktų pristatymui, taip pat kokie konkretūs produktai arba paslaugos jus domina (pasirinktinai), pageidavimą gauti el. laiškus rinkodaros tikslais (savanoriškai). „Essity“ šiuos duomenis tvarko siekdama, kad jūsų paskyra būtų kuo funkcionalesnė ir norėdama suteikti rinkodaros informacijos tokia apimtimi, kurią leidžia taikomi teisės aktai, bei išanalizuoti jūsų pomėgius ir šią informaciją panaudoti rinkodaros tikslais.

Produktų užsakymai
Jums užsisakius produktą mūsų interneto svetainėje arba mobiliojoje programoje, „Essity“ renka ir tvarko tokius jūsų asmens duomenis: jūsų paskyros numerį, produkto tipą ir kiekį, pirkimo kainą, užsakymo datą, užsakymo būseną, gaminio grąžinimą, klientų pageidavimus. „Essity“ šiuos asmens duomenis tvarko siekdama laikytis sutartinių santykių ir įvykdyti užsakymą, suteikti klientų aptarnavimo paslaugas, laikytis teisinių įsipareigojimų, užginčyti, pateikti ir vykdyti teisinius reikalavimus ir konkretaus kliento poreikiams pritaikytos rinkodaros tikslais.

Žaidimai:
Jums dalyvaujant žaidime, „Essity“ renka ir tvarko tokius jūsų asmens duomenis: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, įrašo data, laimėtojo išrinkimas, prizas, atsakymas į viktorinos klausimą. „Essity“ tvarko minėtus asmens duomenis siekdama suorganizuoti žaidimą, informuoti laimėtojus, pristatyti laimėtojui prizą, suorganizuoti renginį ir įgyvendinti rinkodaros tikslus.

Sveikatos duomenys:
Užsisakydama kai kuriuos gaminius, „Essity“ gali rinkti ir tvarkyti informaciją apie sveikatos būklę, kaip nurodyta gaminio užsakyme. Sveikatos duomenys yra neskelbtini duomenys, kaip apibrėžta BDAR, todėl „Essity“ imasi visų būtinų priemonių, kad apsaugotų tokius neskelbtinus duomenis, kaip to reikalauja teisės aktai. Esant sutikimui, „Essity“ renka ir tvarko sveikatos duomenis tik sutartinių santykių ir produkto užsakymo vykdymo, klientų aptarnavimo paslaugų teikimo, teisinių įsipareigojimų laikymosi, teisinių reikalavimų gynimo, nustatymo ir vykdymo bei pritaikytos rinkodaros tikslais.

2. Trečiosios šalys

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims
„Essity“ gali pasitelkti išorės paslaugų teikėjus, kurie veiktų kaip „Essity“ duomenų tvarkytojai, ir teiktų tam tikras paslaugas „Essity“, pvz.: interneto svetainės, rinkodaros arba IT palaikymo paslaugas. Teikdami minėtas paslaugas išorės paslaugų teikėjai gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų ir (arba) juos tvarkyti.

Mes reikalaujame šių išorės paslaugų teikėjų įsidiegti ir taikyti apsaugos priemones tam, kad būtų užtikrintas jūsų asmens duomenų privatumas ir saugumas.

Kiti gavėjai
Laikydamasi taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, „Essity“ gali perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, vyriausybinėms institucijoms, teisininkams, išorės konsultantams arba verslo partneriams. Įmonių susijungimo ar įsigijimo atveju asmens duomenys gali būti perleidžiami tretiesiems asmenims, dalyvaujantiems įmonių susijungime arba įsigijime.

Tarptautinis asmens duomenų perdavimas
Jūsų asmens duomenys, kuriuos apie jus renkame arba gauname iš jūsų, gali būti perduoti gavėjams, kurie yra Europos Ekonominėje Bendrijoje (toliau – EEB) arba už jos ribų, ir jų tvarkomi. Šalių, kuriose Europos duomenų apsaugos teisės aktų požiūriu yra suteikiama tinkama duomenų apsauga, sąrašas yra pateikiamas adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Kiti gavėjai gali būti kitose šalyse, kuriose nėra suteikiama pakankamo lygio duomenų apsauga Europos duomenų apsaugos teisės aktų požiūriu. „Essity“ imsis visų būtinų priemonių tam, kad būtų užtikrinta, jog duomenys, kurie yra perduodami už EEB ribų, būtų tinkamai saugomi taip, kaip reikalaujama duomenų apsaugos teisės aktuose. Tais atvejais, kai duomenys yra perduodami toms šalims, kurios nesuteikia tinkamo lygio duomenų apsaugos, perdavimui taikome atitinkamus saugiklius, tokius kaip standartinės duomenų apsaugos sąlygos, priimtos Europos Komisijos ar priežiūros institucijos, patvirtintas elgesio kodeksas kartu su gavėjui privalomais ir vykdytinais įsipareigojimais, arba patvirtinti sertifikavimo mechanizmai kartu su gavėjui privalomais ir vykdytinais įsipareigojimais. Šių atitinkamų apsaugos priemonių sąrašo kopiją galite gauti susisiekę su mumis taip, kaip nurodyta toliau esančioje 7 skyriuje („Susisiekite su mumis“).

3. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • jūs esate davę savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • tvarkyti duomenis yra būtina, kad būtų įvykdyta sutartis, pagal kurią jūs esate viena iš šalių, arba jūsų prašymu prieš sudarant sutartį būtų imtasi priemonių;
 • tvarkyti duomenis yra būtina tam, kad mes įvykdytume savo teisinę prievolę;
 • tvarkyti duomenis yra būtina tam, kad galėtume apginti savo arba kito fizinio asmens gyvybinius interesus;
 • tvarkyti duomenis yra būtina tam, kad įvykdytume užduotį, siejamą su viešuoju interesu arba įgyvendintume mums suteiktus oficialius įgaliojimus;
 • tvarkyti duomenis yra būtina tam, kad galėtume siekti teisėtų savo ar trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai už tokius interesus yra viršesni jūsų pagrindinių teisių ir laisvių interesai, kurie turi būti apsaugoti, ypač jeigu esate vaikas;
 • kiti taikomi teisiniai pagrindai tvarkyti duomenis, ypač valstybės narės priimtų teisės aktų nuostatos.
 

Mes galime tvarkyti jūsų neskelbtinus asmens duomenis remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • esate davę savo sutikimą tvarkyti savo neskelbtinus asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • tvarkyti duomenis yra būtina tam, kad būtų galima vykdyti prievoles ir įgyvendinti tam tikras „Essity“ arba duomenų subjekto teises darbo, socialinio draudimo ir socialinės apsaugos teisės srityje;
 • duomenų tvarkymas yra susijęs su asmens duomenimis, kuriuos duomenų subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai;
 • tvarkyti duomenis yra būtina siekiant pateikti, vykdyti ir užginčyti teisinius reikalavimus, arba tais atvejais, kai teismai atlieka savo teismines užduotis.

Teikti jūsų asmens duomenis reikalauja įstatymų arba sutarčių nuostatos, ar tai yra būtina tam, kad galėtumėte sudaryti su mumis sutartį arba gauti pageidaujamas mūsų teikiamas paslaugas ar tiekiamus produktus, arba asmens duomenys yra pateikiami savanoriškai.

Nepateikę savo asmens duomenų galite patirti nepatogumų, pvz., negalėsite gauti tam tikrų produktų arba paslaugų. Tačiau, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, dėl to, jog nepateiksite savo asmens duomenų, jums negresia jokios teisinės pasekmės.

4. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jas ginti?

Jeigu davėte sutikimą dėl tam tikro savo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, jūs galite bet kuriuo metu ateityje savo sutikimą atšaukti. Be to, jūs galite paprieštarauti, jog jūsų asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais nepatirdami jokių sąnaudų, išskyrus duomenų perdavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal bendruosius tarifus.

Pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite teisę i) reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, ii) reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų patikslinti, iii) reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų panaikinti, iv) reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, v) reikalauti duomenų perkėlimo, ir vii) paprieštarauti automatiniam sprendimų priėmimui (įskaitant duomenų apie savo elgesį internete rinkimą).

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susiekite su Mumis taip, kaip nurodyta toliau esančiame 7 skyriuje („Susisiekite su mumis“).

Jeigu turite skundų, jūs taip pat turite teisę pateikti juos kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

5. Slapukai ir kitos sekimo technologijos

Šioje interneto svetainėje arba mobiliojoje programoje yra naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti mūsų skiltyje Slapukų naudojimas.

6. Kiek laiko mes saugojame jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol tai bus būtina norint teikti jums pageidaujamas paslaugas ir tiekti produktus. Mūsų santykiams pasibaigus, mes arba panaikinsime jūsų asmens duomenis, arba paversime juos anonimiškais, išskyrus atvejus, kai įstatymuose yra numatyti reikalavimai išsaugoti duomenis (pvz., mokesčių tikslais). Mes galime ilgą laiką saugoti jūsų kontaktinius duomenis ir informaciją apie tai, kokios paslaugos ir kokie produktai jums yra aktualūs, jeigu „Essity“ yra leidžiama jums siųsti rinkodaros informaciją. Be to, pagal taikomus teisės aktus mūsų gali būti reikalaujama saugoti tam tikrus jūsų asmens duomenis 10 metų po atitinkamų mokestinių metų pabaigos. Jūsų asmens duomenis taip pat galime saugoti pasibaigus sutartiniams santykiams, jeigu jūsų asmens duomenys yra būtini tam, kad būtų laikomasi kitų galiojančių įstatymų arba asmens duomenis būtina žinoti tam, kad galėtume pateikti, įvykdyti arba atmesti teisinį reikalavimą. Pasibaigus sutartiniams santykiams, mes kaip įmanoma labiau apribosime jūsų asmens duomenų tvarkymą minėtais ribotais tikslais.

7. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų arba problemų, susijusių su šia Privatumo politika, susisiekite su mumis:

UAB Essity Lithuania, Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius, info@tena.lt